Ochrana osobných údajov

V súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov je spoločnosť Codex trade, s.r.o.

pravdepodobne správcom Vašich osobných údajov. Správca údajov určuje cieľ a spôsob

spracovania Vašich osobných údajov a implementuje príslušné technické a organizačné

opatrenia na zabezpečenie ich spracovania v súlade s platnými predpismi.

 

Prevádzkovateľom je v zmysle článku 4, ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov

(GDPR):

 

Codex trade, s.r.o.

sídlo: Železničná 20, 94701 Hurbanovo

IČO: 44025971

IČDPH: SK2022568933

 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK14 0900 0000 0002 1262 4624

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v oddiele S.r.o. vo vložke 21745/N.

zastúpená: František Duba – konateľ spoločnosti

tel. kontakt: 0905 291 679

e-mail: frantisekduba11@gmail.com

 

Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje obsahujú všetky informácie o Vás, v ktorých ste identifikovaný alebo

podľa ktorých môžete byť identifikovaný. Môžeme zhromažďovať a spracúvať tieto osobné

údaje: Vaše mená a priezviská; Vašu poštovú adresu a e-mailovú adresu (slúži na

komunikáciu s klientom); Vašu dodaciu adresu a súradnice GPS; Váš dátum miesto

narodenia; Vašu pevnú linku a mobilné telefónne čísla (pre rýchlejší kontakt s klientom);

identifikačné čísla (ako napr. rodné číslo); údaje o Vašom bankovom účte a cookies.

Zhromažďujeme rôzne typy osobných údajov z rôznych zdrojov vrátane: informácií o účte,

ktoré nám poskytujete pri otvorení a úprave svojho účtu; informácie ktoré nám poskytujete

priamo pri registrácií Vašej objednávky, na našej internetovej stránke ( www.codextrade.sk);

informácie, ktoré nám poskytujete za účelom získania našich služieb alebo produktov;

informácie, ktoré zhromažďujeme o používaní našich služieb, o kúpe našich produktov a

informácie, ktoré ste nám poskytli v e-mailových správach a počas telefonických rozhovorov,

alebo získané od tretích strán, ktoré sme nato splnomocnili; aj informácie, ktoré

zhromažďujeme na realizáciu online platieb.

 

Robíme to tak preto, aby sme mohli poskytnúť klientom všetky služby, potrebujeme od nich

vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona

č. 18/2018 Z.z., a Nariadenia EP a rady EÚ 216/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len

Zákon a Nariadenie). Zaväzujeme sa, že budeme s týmito osobnými údajmi zaobchádzať a

nakladať v súlade s týmto Zákonom a Nariadením.

Prečo zhromažďujeme Vaše osobné údaje

Tieto údaje spracovávame pre účely plnenia našich zmluvných vzťahov a taktiež sú nutné pre

náš účtovný a fakturačný systém. Sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby

sa nemuseli nanovo zapisovať pri každom kontakte s klientom. Pri prvom nakupovaní tovaru

alebo služby je potrebné aby nám zákazník ako dotknutá osoba poskytol nasledovné

informácie o sebe: Meno a priezvisko, presná adresa,

e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s klientom),voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší

kontakt s klientom) a cookies. Spracúvanie týchto osobných údajov bude vykonávané v

predzmluvných vzťahoch, na vybavenie objednávky a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej

dotknutá osoba vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. V prípade tohto účelu nie je

potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby. (čl.6 odsek 1, písmeno b Nariadenia) V súlade s

čl.6 odsek 1, písmeno f Nariadenia spracúvame osobné údaje dotknutej osoby aj na účel

oprávneného záujmu – priameho marketingu - zasielania informácií o našich nových

produktoch, zľavách a akciách na našich ponúkaných tovaroch a iných našich

marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb. Aj v prípade tohto účelu nie

je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje používame hlavne z týchto dôvodov: plnenie našich záväzkov voči Vám;

plnenie našich povinností ktoré sa týkajú výrobkov a služieb a povinnosti uvedené v zmluve;

realizácie platieb; odosielanie obchodných a reklamných informácií podľa Vašich preferencií

a s Vaším súhlasom; spracovanie štatistických údajov a analýz na prispôsobenie našich

obchodných a logistických činností vo firme; zjednodušenie plnenia objednávok vrátane

plánovania logistiky rozvozu v závislosti od prognózy dopytu; spravovanie akýchkoľvek

právnych sporov s Vami alebo tretími stranami, v ktorých sú používané Vaše osobné údaje.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v prípade zmluvných vzťahov je

určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctve a zákonom o registratúre. Pre pre účel

priameho marketingu budeme uchovávať tieto údaje maximálne 7 rokov. Na účely fakturácie

úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely

vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených

všeobecne záväznými právnymi predpismi je spoločnosť Codex trade, s.r.o. oprávnená viesť

evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli

účastníkom.

Dotknutá osoba môže u nás písomne alebo elektronicky uplatniť všetky svoje práva na prístup

k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa

článkov kapitoly III Nariadenia. Ak má podozrenie, že jej osobné údaje sú neoprávnene

spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa §

100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná

12, 820 07 Bratislava.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje

Chápeme, že bezpečné uchovávanie údajov je dôležité. Preto uchovávame osobné údaje a

ďalšie údaje pomocou vhodných fyzických, technických a administratívnych opatrení na

zabezpečenie údajov pred predvídateľnými rizikami, ako je neoprávnené používanie, prístup,

zverejnenie alebo úprava. Aj keď konáme v dobrej viere za účelom uchovania

zhromaždených informácií v bezpečnom operačnom prostredí neprístupnom pre neoprávnené

osoby, nie sme schopný zaručiť úplnú bezpečnosť. Navyše, hoci sa snažíme zabezpečiť

integritu a bezpečnosť našich sieťových systémov, nemôžeme zaručiť, že naše bezpečnostné

opatrenia zabránia vonkajším "hackerom" neoprávnene získavať informácie, ktoré sa v týchto

systémoch nachádzajú.

Spolupracujeme s tretími stranami, ktoré rešpektujú právo na súkromie a obmedzujeme ich

prístup len k tým osobným údajom, ktoré sú potrebné na plnenie ich povinností. Výmena

informácií sa vždy koná pomocou bezpečných protokolov.

Aké sú Vaše práva?

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti vyjadriť nesúhlas

voči spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu a môže žiadať o ich výmaz

a zabránenie ich ďalšieho zaradenia do distribučného zoznamu. Bezodkladne po obdŕžaní

nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu spoločnosť

Codex trade, s.r.o. zabezpečí ich výmaz a zabráni ich ďalšiemu zaradeniu do našej databázy,

zoznamu. Osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu

spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím

stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o klientoch, návštevnosti, obrate a

ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým

spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

 

Súbory cookies a ich používanie

Súbory “Cookies” sú krátke textové súbory, ktoré sa prenášajú z navštívenej webovej stránky

a ukladajú na hard disk užívateľov. Ich hlavnou funkciou je uľahčiť užívateľom prehliadanie

už navštívených webov. Zvyčajne ukladajú preferencie o jazyku a ďalšie údaje, ktoré umožnia

pohodlnejšie a produktívnejšie využívanie webových stránok. Spoločnosť Codex trade, s.r.o.,

využíva súbory cookies na účely bezpečného vyhľadávania informácií a k lepšej ochrane

vašich osobných dát. Súbory cookies slúžia na komfortnejšie prehliadanie našich webových

stránok. Web stránka www.codextrade.sk používa na meranie návštevnosti štatistický online

nástroj Google Analytics. Google Analytics vykazujú parametre a údaje týkajúce sa spôsobu,

akým používatelia naše webové stránky využívajú. Súbory cookies môžete obmedziť

prednastavením vášho prehliadača. Musíte však počítať s možnými stratami niektorých

funkcií na danej webovej stránke.

Funkcia cookies je počas návštevy našej web stránky www.codextrade.sk zablokovaná do tej

doby, než nepotvrdíte súhlas o ich prijatí kliknutím na príslušné tlačidlo so súhlasom.

 

www.codextrade.sk                                 odbyt.codex@mail.t-com.sk

 

Realizácia webu: PA3KDESIGN 2016